Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Nadleśnictwa Człuchów znajdują się w dwóch budynkach  A i B.

Budynek A  posiada cztery kondygnacje użytkowe: piwnica, parter i piętro i poddasze, na których znajdują pomieszczenia biurowe. Budynek ma cztery wejścia. Wejście główne do budynku A i wjazd na parking znajduje się na wprost ulicy. Do wejścia głównego z poziomu ulicy, z chodnika miejskiego do budynku od strony frontowej  centralnie prowadzą schody dwupoziomowe, gdzie do pierwszego podestu są dwa stopnie, a do drugiego cztery stopnie. Schody z obu stron posiadają metalowe poręcza. Wejście to jest niedostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, podobnie jak wszystkie kondygnacje budynku. Wejście główne prowadzi do holu na parterze, na wprost którego znajduje się sekretariat, a obok biura nadleśniczego i jego zastępcy.

 Wejście drugie znajduje się również od strony frontowej, na wprost chodnika z lewej strony budynku. Jest to wejście techniczne , dostępne tylko dla personelu Nadleśnictwa.

Wejście trzecie jest wejściem z boku budynku, z poziomu chodnika z kostki brukowej połączonego z parkingiem. Prowadzi po schodach składających się z siedmiu stopni na podest przy drzwiach wejściowych do korytarza prowadzącego do holu. Wejście to jest niedostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wejście czwarte z tyłu budynku od strony parkingu nie jest ogólnie użytkowane, dostępne tylko dla pracownika sekretariatu.

Budynek A nie posiada windy. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym, jak również toalety w pełni przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek B posadowiony jest  za parkingiem z tyłu budynku A. W budynku znajduje się pomieszczenia biurowe straży leśnej, sala narad z zapleczem socjalnym , punkt alarmowo-dyspozycyjny systemu ochrony p-pożarowej oraz pomieszczenia techniczne. Budynek ten  jest budynkiem parterowym z ogólnodostępnym  wejściem głównym, wejściem, do posterunku straży leśnej oraz   czterema wejściami technicznymi dla pracowników Nadleśnictwa. Ponieważ jest różnica poziomu gruntowego pomiędzy budynkiem B a parkingiem pomiędzy budynkami A i B, do wejścia głównego budynku B prowadzą  schody  posiadające  siedem stopni, łączące się z chodnikiem przed wejściem. Schody są niedostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim dostęp do budynku mają od strony drugiego  parkingu znajdującego się za budynkiem B, kierując  w lewo się po płaskim chodniku z kostki brukowej wzdłuż ścian do drzwi głównych wejściowych po drugiej stronie budynku. Wszystkie drzwi w budynku B nie posiadają progów. W budynku znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku B obsługiwane są osoby dla niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.

 Siedziba Nadleśnictwa posiada dwa parkingi z kostki brukowej, połączone  ze sobą drogą wewnętrzną. Na parkingach są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynki z  parkingami połączone chodnikami również z kostki brukowej

W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tym samym systemu wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących.

Interesanci obsługiwani są wyłącznie przez pracowników administracji posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia załatwienia spraw bądź umówienia terminu spotkania wskazany jest kontakt z sekretariatem Nadleśnictwa tel.nr 59-834-34-34,   784 040 951  lub  e-mail: czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl