Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - obszary chronionego krajobrazu

Chronić las to piękne, chronić przyrodę odpowiedzialne

Na gruntach Nadleśnictwa Człuchów występują 3 obszary chronionego krajobrazu:

  • "Okolice jezior Krępsko i Szczytno" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 2504,04 ha. Utworzony w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

Występują tam liczne jeziora rynnowe i śródleśne oczka wodne oraz zwarte kompleksy leśne z dominacją siedlisk borowych. Jest to obszar wyjątkowo cenny pod względem florystycznym. Osobliwością omawianego obszaru są także liczne stanowiska lęgowe ptactwa wodnego oraz obecność bobrów i wydr.

  • "Zespół Jezior Człuchowskich" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 163,33 ha. Utworzony w celu zachowania unikalnych krajobrazów Pomorza Środkowego w celu zabezpieczenia ich dla turystyki i wypoczynku.

OChK „Zespół Jezior Człuchowskich” obejmuje swoim zasięgiem jeziora: Człuchowskie - Miejskie Duże, Miejskie Małe i Rychnowskie oraz tereny do nich przylegające.

  • "Dolina Rzeki Debrzynki" o powierzchni na terenie nadleśnictwa 337,84 ha. Utworzony w celu zachowania szczególnych wartości estetycznych krajobrazu, stanowiących o jego unikatowości w regionie Pomorza Środkowego.

W obszarze wyróżnić można trzy wzajemnie przenikające się ekosystemy: łąki położone bezpośrednio nad rzeką, jeziora otoczone zaroślami, przez które przepływa Debrzynka oraz drzewostany występujące w głównej mierze na obrzeżach i stanowiące zewnętrzną granicę z gruntami rolnymi.

Obszary chronionego krajobrazu „Okolice Jezior Krępsko i Szczytno” oraz „Zespół Jezior Człuchowskich” ustanowione zostały Uchwałą nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r., podtrzymaną Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Woj. Pom. Nr 29 poz. 585). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do tych dwóch obszarów jest Uchwała Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455). Natomiast obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rzeki Debrzynki” powołano Uchwałą Nr XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 października 1997 r. podtrzymaną Uchwała nr 165/XII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.